§1. Postanowienia ogólne

 • 1. Polish Educational Centre of St Jan Bosko in Wolverhampton jest miejscem dla wszystkich dzieci, które chcą uczyć się języka polskiego, poznawać polską historię i geografię. Celem szkoły jest nauka czytania i pisania w języku polskim, poznawanie dziedzictwa kultury polskiej, pomoc w harmonijnym rozwoju oraz uświadomienie potrzeby integracji ludzi wywodzących się z różnych kultur.
 • 2. Uczęszczanie do Polish Educational Centre of St Jan Bosko in Wolverhampton (zwanego dalej Szkołą) jest dobrowolne i stanowi uzupełnienie do wykształcenia uzyskanego w Wielkiej Brytanii, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • 3. Wszystkie osoby stanowiące społeczność szkoły – uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie, nauczyciele oraz dyrekcja – mają prawo do traktowania z szacunkiem bez względu na wyznanie, przekonania, kolor skóry, pochodzenie.
 • 4. Regulamin jest załącznikiem do Konstytucji Polish Educational Centre of St Jan Bosko in Wolverhampton.
 • 5. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

§2. Organizacja pracy szkoły

 • 1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się w drugą sobotę września i kończą w pierwszą sobotę lipca.
 • 2. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.00 i kończą o godzinie 14.00.
 • 3. Zapisy do szkoły są dobrowolne. Rodzice lub opiekunowie zapisują dzieci poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy (dostępnych na stronie www.polskiecentrumedukacyjne.co.uk lub w sekretariacie szkoły w dni zajęć).
 • 4. Opłaty szkolne powinny być dokonywane w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły terminie. Raty comiesięczne powinny być wnoszone na 1 miesiąc z góry w pierwszą pracującą sobotę miesiąca. Opłata za dzień nauki wynosi £7.00 za każde pierwsze dziecko oraz £5.00 za drugie i kolejne dziecko/dzieci w rodzinie. Opóźnienia w płatnościach będą rozpatrywane indywidualnie. Szkoła zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości £10 za każdy miesiąc opóźnienia wniesienia opłat za szkołę. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia płatności trwającego ponad 8 tygodni Dyrektor Szkoły może skreślić dziecko z listy uczniów. Opłata za szkołę jest stała i niezależna od ilości zajęć, które dziecko odbyło czy opuściło z przyczyn od Szkoły niezależnych. W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli nieobecność dziecka w szkole obejmuje co najmniej 4 kolejne soboty, w których odbywały się zajęcia i była zgłoszona z góry do Dyrektora Szkoły, istnieje możliwość pełnego lub częściowego zwolnienia z czesnego za okres nieobecności dziecka.
 • 5. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży rodzice lub opiekunowie są zobowiązani poinformować Dyrektora Szkoły lub wychowawcę klasy o nieobecności ucznia najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu.
 • 6. Lektury szkolne oraz inne pomoce są własnością szkoły i powinny być szanowane; jeśli zostaną wypożyczone, należy je zwrócić na prośbę nauczyciela, a najpóźniej w ostatnim dniu zajęć w danym roku szkolnym.

§3. Uczniowie

 • 1. Uczniowie mają prawo:
 • a. do poszanowania godności osobistej;
 • b. do pobierania nauki na najwyższym poziomie;
 • c. do wyrażania własnego zdania.
 • 2. Uczniowie mają obowiązek:
 • a. przychodzić na zajęcia punktualnie i nie opuszczać ich przed godziną zakończenia;
 • b. aktywnie uczestniczyć w zajęciach;
 • c. przestrzegać zaleceń nauczycieli;
 • d. w czasie przerw przebywać w wyznaczonej części siedziby szkoły;

e. dbać o zdrowie – w szkole obowiązuje zakaz posiadania oraz używania wszelkich używek (papierosy, narkotyki, alkohol);

 • f. dbać o schludny wygląd;
 • g. szanować mienie szkoły;
 • h. utrzymywać czystość w szkole.
 • 3. Zabrania się uczniom:
 • a. przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych;
 • b. przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych;
 • c. używania podczas lekcji telefonów komórkowych;
 • d. samowolnego opuszczania terenu szkoły w czasie trwania przerw i zajęć szkolnych.
 • §4. Rodzice lub opiekunowie
 • 1. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni deklarujący się posyłać dziecko (dzieci) do szkoły wchodzą w skład Koła Rodzicielskiego, na czele którego stoi Rada Rodziców.
 • 2. Od rodziców lub opiekunów oczekujemy:
 • a. punktualnego przyprowadzania lub posyłania dzieci do szkoły;
 • b. sprawdzania postępów uczniów;
 • c. dopilnowania wykonania przez dziecko (dzieci) prac domowych;
 • d. czuwania nad uzupełnianiem braków wynikających z nieobecności dziecka (dzieci) na zajęciach;
 • e. pomocy w organizowaniu imprez okolicznościowych i uczestniczenia w nich;

f. zapewnienia dziecku drugiego śniadania;

 • g. zapoznawania się z bieżącymi komunikatami dostępnymi na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły;
 • h. informowania o każdej zmianie danych kontaktowych (innych wobec podanych w formularzu zgłoszeniowym).
 • 3. Rodzice zobowiązani są do:
 • a. punktualnego odbierania dzieci po ostatnich zajęciach danej grupy (jeśli po upływie 20 minut od zakończenia zajęć nie będzie można skontaktować się z nieobecnymi rodzicami, fakt zostanie zgłoszony odpowiednim służbom socjalnym). Za spóźnienie powyżej 20 min. pobierana będzie także opłata £5 za każde rozpoczęte 20 min. Powtarzające się bez istotnych przyczyn i usprawiedliwienia spóźnienia w odbiorze dziecka (dzieci) skutkować mogą upomnieniem pisemnym, a nawet usunięciem dziecka (dzieci) ze szkoły;
 • b. zapoznania dzieci z regulaminem i pomocy w jego przestrzeganiu;
 • c. złożenia pisemnego oświadczenia zgody na samodzielne przybycie i powrót dziecka (dotyczy uczniów powyżej 11 lat);
 • d. pisemnego zawiadomienia o konieczności przyjęcia przez dziecko jakichkolwiek leków podczas zajęć (leki mogą być przyjmowane tylko za wiedzą i nadzorem nauczyciela);
 • e. zgłaszania przewidywanych nieobecności dzieci w szkole. Nieobecność dziecka na trzech kolejnych spotkaniach przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami skutkuje usunięciem dziecka (dzieci) z listy uczniów;
 • f. zgłoszenia decyzji o wycofaniu dziecka (dzieci) ze Szkoły najpóźniej na 4 tygodnie przed planowanym terminem wycofania – rezygnacja powinna być złożona w formie pisemnej.
 • §5. Nagrody
 • 1. Za wzorowe zachowanie oraz postępy w nauce uczniowie mogą otrzymać następujące nagrody:
 • a. pochwałę ustną od nauczyciela;
 • b. pochwałę ustną od dyrektora;
 • c. pochwałę w postaci umieszczenia informacji o osiągnięciach ucznia na stronie internetowej szkoły;
 • d. dyplom uznania;
 • e. nagrodę książkową.
 • §6. Kary
 • 1. Za niewłaściwe zachowanie, a zwłaszcza nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może otrzymać:
 • a. ustne upomnienie udzielone przez nauczyciela;
 • b. ustne upomnienie udzielone przez dyrektora;

c. pisemne upomnienie udzielone przez dyrektora wraz z powiadomieniem rodziców;

 • d. wydalenie ze szkoły (w trybie natychmiastowym: w przypadku fizycznego ataku na drugą osobę na terenie szkoły, posiadania i używania narkotyków, alkoholu, papierosów, innych niebezpiecznych substancji oraz wszelkich niebezpiecznych przedmiotów);
 • 2. W uzasadnionych przypadkach powiadomiona zostanie policja.
 • §7. Postanowienia końcowe
 • 1. Rodzice lub opiekunowie powinni zapoznać się z regulaminem szkoły. Akceptację reguł w nim zawartych poświadczają swoim podpisem podczas zapisania dziecka (dzieci) do szkoły.
 • 2. Rodzice lub opiekunowie poniosą koszty wynikające z uszkodzeń lub zniszczeń dokonanych przez ich dziecko (dzieci) na terenie siedziby szkoły.
 • 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione lub zniszczone przez uczniów na terenie szkoły.
 • 4. Na całym terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, posiadania, bądź używania niedozwolonych używek. Jego złamanie stanowi naruszenie przepisów właściciela nieruchomości i będzie zgłoszone właściwym służbom.
 • 5. Rodzicom oraz dzieciom wolno przebywać tylko w wyznaczonej dla szkoły części budynku Polskiego Ośrodka Katolickiego w Wolverhampton.
 • 6. Nie wolno wprowadzać zwierząt na teren szkoły.
 • 7. Wszelkie próby ataku werbalnego lub fizycznego wobec pracowników szkoły będą traktowane poważnie i zgłaszane na policję.
 • 8. Zdjęcia wykonywane podczas zajęć szkolnych i imprez organizowanych przez szkołę wykorzystywane są jedynie w celu dokumentowania działań szkoły oraz promocji i publikowane na stronie szkoły i na profilu FB. Jeśli rodzice nie wyrażają zgody na umieszczanie zdjęć swojego dziecka, powinni złożyć pisemne oświadczenie do rąk Dyrektora Szkoły.
 • 9. Szkoła nie odpowiada za zdjęcia umieszczane na prywatnych profilach w serwisach społecznościowych np. FB.
 • 10. Wszelkie wnioski i skargi powinny być kierowane do Dyrektora Szkoły.
 • 11. Regulamin szkoły obowiązuje od 08.09.2018r.
Nasi Sponsorzy
Facebook